Waarvoor staat de medezeggenschapsraad

 

Als ouder / verzorger kunt u meehelpen om de school beter te laten draaien. Sommige ouders helpen bijvoorbeeld als voorleesouder, of helpen in de schoolbibliotheek. Anderen verzorgen het overblijven of helpen mee met het organiseren van bijzondere activiteiten op school, zoals feesten, excursies, sportevenementen of schoolreisjes.

In de medezeggenschapsraad zetten leerkrachten en ouders zich in door mee te denken en te beslissen over allerlei schoolzaken. Het is heel belangrijk dat ouders en school met elkaar praten over de opvattingen betreffende onderwijs en opvoeding en wat zij wat dat betreft van elkaar mogen verwachten.
Als medezeggenschapsraad doen wij dat vanuit een Christelijke achtergrond. Zo hebben we invloed als ouder
op de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs.

De medezeggenschapsraad overlegt regelmatig met de directie van de school en het bestuur van de stichting over belangrijke schoolzaken.

In het jaarplan ziet u hoe divers de onderwerpen zijn die behandeld worden. Daarnaast is er veel contact met de Ouderraad om elkaar op de hoogte te houden over wat er speelt en te kijken waar we elkaar van dienst kunnen zijn.

Als medezeggenschapsraad hebben we twee soorten rechten:
• Instemmingsrecht;
• adviesrecht.

Elke geleding heeft instemmingsrecht over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn. Bijvoorbeeld: als ouders en personeel moeten we gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids, het schoolreglement en de manier waarop ouders betrokken worden bij hulp in en aan de school. Als ouders in de medezeggenschapsraad hebben we instemmingsrecht over de besteding van bijvoorbeeld de vrijwillige ouderbijdrage.

Vooral de betrokkenheid van de ouders bij het opstellen en vaststellen van het schoolplan en de schoolgids is belangrijk. Via de medezeggenschapsraad kunnen we onze stem laten horen en rechtstreeks invloed uitoefenen.
Het schoolbestuur en de directie moeten in een aantal gevallen advies vragen over hun plannen met de school. Een voorbeeld is als er fusieplannen - het samengaan met een andere school – zijn of bij het opstellen van een aanstelling- en ontslagbeleid van het personeel.

 

Ook de school meebesturen?

Scholen hebben veel ruimte om zelf te beslissen over hun organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. Heeft u vragen of heeft u belangstelling voor een taak binnen de medezeggenschapsraad? Neemt u dan contact op met één van ons via het mailadres mr.mozaiek@jl.nu.