Waarvoor staat de medezeggenschapsraad

 
Als ouder / verzorger kunt u meehelpen om de school beter te laten draaien.
In de medezeggenschapsraad zetten personeelsleden en ouders zich in door mee te
denken over allerlei schoolzaken. Het is heel belangrijk dat ouders en school met elkaar
praten over de opvattingen betreffende onderwijs en opvoeding en wat zij wat dat
betreft van elkaar mogen verwachten. Als medezeggenschapsraad doen wij dat vanuit
een Christelijke achtergrond.

De medezeggenschapsraad overlegt ongeveer 6x per jaar met de directie van de school
en 1x per jaar met het bestuur van de stichting Jong Leren over belangrijke schoolzaken.

In schooljaar 2023-2024 zijn de vergaderdata als volgt:
Van elke vergadering worden notulen gemaakt. Een korte samenvatting van de vergadering en de punten voor de nieuwe vergadering worden met u gedeeld in de nieuwsbrief.


 De MR bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden. 

Als medezeggenschapsraad hebben we twee soorten rechten:
• Instemmingsrecht
• Adviesrecht

Elke geleding heeft instemmingsrecht over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn.
Enkele voorbeelden van onderwerpen die jaarlijks aan bod komen zijn: het schoolplan,
de schoolgids, het vakantierooster en het werkverdelingsplan van het personeel.
Na afloop van een schooljaar maakt de MR een jaarverslag waarin de besproken punten
beschreven staan.

Ook meedenken over de school?
Scholen hebben veel ruimte om zelf te beslissen over hun organisatie van de school en
de inrichting van het onderwijs. Heeft u vragen of heeft u belangstelling voor een taak
binnen de medezeggenschapsraad? Neemt u dan contact op met  de MR
via mr.mozaiek@wijwijzer.nu.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Binnen de Stichting Jong Leren is er ook een gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De scholen van stichting Jong Leren zijn verdeeld over 3 samenwerkingsverbanden (Zuid-Kennemerland,
Haarlemmermeer en Amstelronde). Leden van de GMR vertegenwoordigen deze
samenwerkingsverbanden. De GMR bestaat uit 16 leden (8 personeelsleden en 8 ouderleden).
Zie voor meer informatie www.wijwijzer.nu